Użytkownik:
Hasło:
 
Nie pamiętasz hasła?

lub

Zaloguj przez Facebook
Wpisz nazwę sklepu
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lub
Wpisz miejscowość:
Asortyment
ubrania damskie
ubrania męskie
ubrania dziecięce
zabawki
buty
książki
akcesoria
inne
Cena
0 - 20 zł
21 - 50 zł
51 - 100 zł
100 zł +


REGULAMIN


Regulamin Portalu Internetowego Modaland.pl


§1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy „Regulamin Portalu Internetowego Modaland” określa warunki dobrowolnego i nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z portalu internetowego o nazwie „Modaland” – w ramach których zamieszczane są informacje z zakresu umożliwiającego swoim użytkownikom publikowanie i udostępnianie własnych informacji, komentowanie i wymianę poglądów oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami.

2.  Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3.  Portal Modaland.pl jest serwisem internetowym publikującym nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących. Portal nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, a właściciel poprzez prowadzenie portalu nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§2. Definicje

Użyte w „Regulamin Portalu Internetowego Modaland.pl” sformułowania oznaczają:

1.  Usługodawca – oznacza twórcę i właściciela portalu internetowego działającego pod adresem http://www.modaland.pl

2.  Portal – oznacza witrynę internetową należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem http://www.modaland.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.

3.  Usługi – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej umowy, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.

4.  Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez portal pod adresem http://www.modaland.pl Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Zasoby portalu – oznaczają udostępniane w ramach portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie Portalu Internetowego Modaland.pl” materiały obejmujące informacje, formularze kontaktu użytkowników portalu. Zasoby portalu stanową również działy informacyjne.

Działy informacyjne – oznacza zasoby portalu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

§3. Zasoby Portalu

1.  Dostęp do części zasobów portalu określonej §2 jako dział informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego formalności polegającej na dokonaniu rejestracji w systemie portalu.

2.  Właściciel portalu zapewnia użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów działu informacyjnego na czas nieokreślony.

3.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami „Regulaminu Portalu Internetowego Modaland.pl”

4.  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgody właściciela portalu jest zabronione.

5.  Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw właścicielowi portalu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z obowiązującym prawem cywilno-karnym oraz niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§4. Odpowiedzialność stron

1.  Właściciel portalu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak publikowane w portalu treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela portalu lub autorów artykułów.

2.  Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z portalu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu oraz treści reklam zamieszczonych na portalu.

3.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w portalu tekstów i komentarzy.

4.  Na właścicielu portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.

5.  Właściciel portalu nie odpowiada za brak dostępu zasobów portalu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

6.  Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

7.  Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Portalu do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym:
a)  przesyłania wiadomości zawierających wyrażenia, treści, załączniki lub odnośniki do stron, powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, niezgodne z dobrymi obyczajami, mające niepożądane działanie lub negatywny wpływ na funkcjonalność Portalu lub całości systemu komputerowego po stronie użytkowników portalu,
b)  wyrażania i przekazywania na Portalu prywatnych niecenzuralnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich opinii pod adresem innych osób,
c)  rozpowszechniania prywatnej korespondencji w portalu bez zezwolenia jej autora,
d)  publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, obliczonych na wywołanie kłótni i wzajemnej wrogości wśród użytkowników portalu,
e)  zabronione jest wykorzystywanie danych o użytkownikach Portalu (także wykorzystywanie funkcjonalności samego Portalu) do wysyłania jakichkolwiek treści noszących znamiona korespondencji niechcianej lub wymienionej w niniejszym Regulaminie jako szkodliwa (niemoralna, obraźliwa), dotyczy to wszystkich części składowych wiadomości użytkownika,
f)  pośredniego sztucznego, zautomatyzowanego generowania zapytań, zdarzeń przekierowania, wyświetleń lub kliknięć na reklamy, linki, wyniki wyszukiwania lub przyciski przekierowujące znajdujące się na Portalu za pomocą zautomatyzowanych, wprowadzających w błąd, nieuczciwych lub innych niedozwolonych środków, w tym między innymi poprzez, stosowanie robotów lub innych automatycznych narzędzi wysyłających zapytania i/lub generowanych komputerowo zapytań i/lub nieupoważnionego korzystania z innych usług i/lub oprogramowania służącego do optymalizacji mechanizmu wyszukiwania;
g)  podejmowania jakichkolwiek działań lub praktyk stawiających Usługodawcę w złym świetle lub w inny sposób dyskredytujący bądź dewaluujących reputację albo renomę Usługodawcy

8.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§5. Ochrona danych osobowych

1.  Właściciel portalu wykorzystuje informacje o zarejestrowanych użytkownikach wyłącznie na użytek własny w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach w portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Właściciela Portalu są interesujące dla Użytkowników; monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu.

2.  Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

3.  Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem loginu, hasła, adresu e-mail.

4.  Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu portalu.

5.  Administrator portalu ma prawo wysłać w postaci Newsletter’a na skrzynkę pocztową użytkownika informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu portalu, informacje porządkowe, informacje o prowadzonych akcjach specjalnych, konkursach, a także wiadomości zawierające specjalne oferty promocyjne skierowane przez reklamodawców portalu do użytkowników portalu.

6.  Właściciel Portalu nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

§6. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014 r.

2.  Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Portalu.

3.  Wszelkie prawa do portalu internetowego modaland.pl włącznie z prawem do domeny www.modaland.pl są zastrzeżone na rzecz właścicieli portalu.

4.  Korzystanie z utworów/treści lub baz danych udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody właścicieli portalu modaland.pl wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z portalu, zabronione jest w szczególności:
a)  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b)  rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych w portalu,
c)  pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w części.

5.  Użytkownik zamieszczający w modaland.pl utwór autorski zrzeka się wszelkich roszczeń względem właścicieli portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z modaland.pl) tego utworu.

6.  Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez portal materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

7.  Regulaminu Portalu Internetowego Modaland.pl w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.

8.  Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://www.modaland.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://www.modaland.pl/regulamin/

9.  Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

10.  Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne w mieście siedziby Właścicieli Portalu.